ZRYTUALIZOWANE SPOSOBY

Nie jest też z pewno­ścią przypadkiem, że właśnie u takich naprawdę agre­sywnych gatunków tak rzadko obserwuje się, by zwie­rzęta używały brutalnej przemocy.O czwartej istotnej funkcji rytualizacji filoge­netycznej wspomnę tu tylko na marginesie i jedynie dlatego, że i jej również odpowiada analogia w za­kresie rozwoju kulturowego. Zrytualizowane sposoby zachowania mogą się przyczynić do zapobiegania krzy­żowaniu gatunków. Taką rolę spełniają liczne ruchy tokowania u ptaków. U wielu górzyków, małych ptasz­ków tropikalnych, samczyki są różnobarwne, nato­miast samiczki rozmaitych gatunków niewiele się róż­nią. Chapin i Chapman wykazali, że samczyki rea­gują również na samiczkę z innego gatunku; samiczki jednak odpowiadają nader selektywnie, wyłącznie na tokowanie samczyka z ich własnego gatunku. Analo­gicznie rzecz się ma z tokowaniem społecznym licz­nych gatunków kaczek pływających, jak to już przed laty prawidłowo rozpoznał Heinroth.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.