RYTUALIZACJA

Będę tu używał terminu rytualizacja bez rozróżnienia i bez cudzysłowu dla oznaczenia pojęcia zdefiniowanego wyłącznie funkcjo­nalnie i obejmującego zarówno proces filogenetyczny, jak i jego kulturowo-historyczny analogon.W książce o agresji pisałem o rytualizacji dość szczegółowo, ale nie mogę po prostu odesłać czytelnika do tamtej pracy, gdyż tutaj chodzi o inną perspekty­wę wobec tematu. Muszę zwłaszcza położyć teraz na­cisk na analogie funkcjonalne, które nadają tak rzu­cające się w oczy podobieństwo rezultatom obu rodza­jów rytualizacji.Rozpoczynam od rytualizacji filogenetycznej, ponie­waż o jej przebiegu sporo wiadomo i ponieważ do­starcza nam ona prostszego modelu funkcjonowania, na podstawie którego będziemy mogli lepiej zrozu­mieć osiągnięcia urytualnienia kulturowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.