POWSTAWANIE I DYWERGENTNY ROZWÓJ GATUNKÓW I KULTUR

Jeśli jakaś populacja zwierząt tego samego gatun­ku zostanie trwale rozdzielona na dwie części nie­przekraczalną barierą będącą, na przykład, skutkiem geologicznego wstrząsu i biegnącą w poprzek obsza­ru zasiedlonego przez ten gatunek, to dalszy roz­wój obu części potoczy się w różnych kierunkach tak­że wówczas, gdy warunki życia w rozdzielonych teraz podobszarach nie będą bynajmniej rozbieżnie sterowały selekcją. Wystarcza sama przypadkowość w pro­cesach dziedziczenia powodujących zmienność, aby dwie populacje, pomiędzy którymi nie ma wymiany genów, stały się różne.Na odwrót, stała wymiana materiału dziedzicznego w ramach jednej populacji, tak zwana panmiksja, za­pobiega rozszczepieniu tej populacji na dwa gatunki nawet wówczas, gdy jej części poddane są selekcji rozmaicie skierowanej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.