MIMO RÓŻNIC

Mimo tych różnic, uwarunkowanych odmiennością procesów toczących się w podłożu, zachodzi osobliwe podobieństwo pomiędzy powstawaniem gatunków i sa­moistnych kultur. F Erik Erikson, który pierwszy, o ile mi wiadomo, zwrócił uwagę na te paralele, ukuł dla oznaczenia dywergentnego rozwoju rozmaitych kultur ze wspólnego korzenia termin „pseudospecjacja”, czyli tworzenie ąuasi-gatunków. I w rzeczy samej, kultury, które osiągnęły określony stopień odmienności, pod wieloma względami zachowują się wobec siebie po­dobnie, jak to czynią odmienne, ale bardzo blisko spo­krewnione gatunki zwierzęce. Ważne jest podkreślenie bliskości pokrewieństwa, ponieważ nie znamy żadne- ko przypadku, aby dwie grupy kulturowe stały się wskutek dywergentnego rozwoju tak odmienne etolo- gicznie i ekologicznie, żeby mogły zamieszkiwać obok siebie ten sam obszar, nie wchodząc w żadne stosunki, bez tarć przeto, i nie robiąc sobie nawzajem konkuren­cji — tak jak to potrafią bez wątpienia rozmaite ga­tunki zwierzęce, na przykład kaczki cyraneczki, pła- skonosy i krzyżówki (Anas crecca, Spatula clypeata, Anas platyrhynchos).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.