Kategoria: Sztuki i sporty walki Dalekiego Wschodu

OKRES KAMAKURA

Stopniowo zaostrzająca się rywalizacja między rodami Taira i Minamoto przyjęła wkrótce formę otwartej wojny. W pierwszym etapie, po kilku bitwach zakończonych walnym starciem w 1159 roku, Taira rozbili przeciwników i bezwzględnie rozprawili się z nimi. Szczególne „zasługi” miał tu wybitny strateg lecz i człowiek niezwykle okrutny – Kiyomori Taira (1118-1181). Z pogromu ocalało tylko kilku wybitnych przywódców, wśród nich sławni bracia Yorito- mo i Yoshitsune. Obydwaj podjęli walkę, początkowo polityczną, przy pomocy Fujiwrów, a później przy pomocy Tokimasa – wodza rodu Hojo – również zbrojną. Kiedy w 1181 roku umarł Kiyomori, przez pewien okres Tairowie byli pozba­wieni przywództwa tego wybitnego stratega. Minamoto napierali coraz silniej – w 1184 wyrzucają Tairów z Kioto, a w 1185 roku w słynnej bitwie morsko-lądo- wej pod Dan-no-ura (25 kwietnia 1185) rozprawiają się ostatecznie z ich główny­mi siłami. Po zwycięstwie rewanżują się Tairom równie okrutnymi represjami jak to zrobił wcześniej Kiyomori Taira.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

SZOGUN YORITOMO

Podczas w alk Yoritomo uzyskał w 1192 roku tytuł Sei-i-tai Shogun (w skrócie „szogun”), oznaczającego dosłownie „naczelnego generała, który podbił barba­rzyńców” i który po raz pierwszy został nadany w końcu ósmego wieku Sakano- ue Tamarumaro za zasługi w walkach z Ainami. Od tej chwili tytuł ten oznacza kogoś w rodzaju „hetmana koronnego” – osobę faktycznie sprawującą władzę w feudalnym państwie japońskim. Szogun Yoritomo sprawował władzę pod pozorem wykonywania rozkazów cesarza i wkrótce osiągnął nieograniczone wpływy! Po jego śmierci urząd szogu- nabył kontrolowany przez chrzestnego ojca Yoritomo-Tokimasa Hojo. W cią­gu wielu następnych lat ród Hojo rozciągnął nad kolejnymi szogunami takie wpływy, jakie w swoim czasie mieli nad cesarzem Fujiwarowie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

ODPARCIE AGRESJI

Przygotowująca się do odparcia nowej agresji Japonia przeżywała niezwykłe chwile. Mimo zaciekłych waśni we­wnętrznych cały naród stanął do obrony kraju, dając tym dowód niezwykle roz­winiętego poczucia wspólnoty państwowej – poczucia, które w kilka wieków później zaowocowało zjednoczeniem Japonii. Podjęto niezwykły i pełen odda­nia wysiłek, wybudowano gigantyczne fortyfikacje. Flota napastników, nie mo­gąc w pełni wykorzystać taktycznych i operacyjnych umiejętności wyśmienicie wyszkolonych oddziałów, została uwikłana w uporczywe, krwawe walki. Nade­szła też pora tajfunów. Kiedy szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę Mongołów, przyroda znów przyszła z pomocą – tajfun o nieprawdopodobnej sile rozbił flotę napastni­ków podobnie jak w kilka wieków później atlantycki sztorm zniszczył hiszpań­ską Wielką Armadę. Kamikaze – „boski wiatr” – będą o nim mówili od tej pory Japończycy. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

ZWYCIĘSTWO NAD MONGOŁAMI

Zwycięstwo nad Mongołami niezwykle zwiększyło autorytet rodu Hojo i mimo trudności ekonomicznych Japonii, związanych z podjęciem gigantyczne­go wysiłku obronnego, umocniło jego pozycję. Dzieje się tak aż do roku 1315 kiedy to urząd „shikkena” obejmuje nieudolny Takaoki Hojo. Wydawało się, że poza shikkenem, szogunem i cesarzem powstanie czwarty ośrodek władzy. W tej sytuacji energiczny cesarz Daigo II (Go-daigo) postanowił przejąć wła­dzę w swoje ręce. Początkowo zamiar ten udaje się i Hojo tracą znaczenie. Jed­nakże teraz Daigo II zaczął być z kolei zależny od mianowanego w 1338 roku szoguna Takauji Ashikaga (1305-1358). Od 1336 roku cesarz opuściwszy Kioto przenosi się na południe Japonii i przy pomocy tamtejszych feudałów prowadzi wieloletnią walkę o władzę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

SZOGUNAT ASHIKAGA

Klan Ashikaga, tocząc nieustanną wojnę domową, wydał jednak kilku wybi- j tnych polityków, zarazem wielkich mecenasów sztuki. Na tym polu zasłużył się Yoshimitsu Ashikaga (1367-1395), który prowadząc rozmowy dyplomatyczne z : Chinami na temat ukrócenia piractwa południowych feudałów japońskich, i otrzymał w 1392 roku od cesarza chińskiego tytuł króla i zapoczątkował tym i ożywione kontakty z Chinami. (Warto dodać, że uzyskanie kontroli nad piratami było jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia sobie ogromnych sta­łych wpływów tylko z samego tytułu ochrony handlu. Wiele japońskich rodów , zdobyło majątki dzięki piractwu lub walce z piractwem). Nawiązano również stosunki handlowe z Filipinami, Syjamem, Malajami, Jawą i Sumatrą. Sprzyjały one rozwojowi kraju, wystąpiło też pewne uspokojenie stosunków wewnę­trznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

NOBUNAGA

Nobunaga – mistrz strategii i dyplomacji, działał ostrożnie lecz z nieubłaganą j konsekwencją. Kiedy po zamordowaniu szoguna Yoshitori Ashikaga w Kioto j wybuchły zamieszki, Nobunaga wkroczył pod pozorem konieczności uśmierzenia ich i osadził przychylnego sobie Yoshiaki Ashikagę na stanowisku szoguna.  Pięć lat później, w 1573 roku sam zajął to stanowisko i przystąpił do metodycz­nego obezwładniania kolejnych przeciwników. W latach 1580-1581 ostatecznie złamał polityczną i militarną potęgę klasztorów buddyjskich. Wkrótce jednak skończyła się kariera tego znakomitego przywódcy. Dowódca jednego z podążających na południowy front oddziałów – Akechi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.