Kategoria: Kultura jako system

DOTARCIE DO FAKTÓW

Noam Chomsky i R. H. Lenneberg dotarli do tych faktów poprzez porównawcze studium nad strukturą językową; Gerhard Hopp doszedł po innej drodze do podobnych poglądów o jedności języka i myślenia i wskazuje w swej książce Evolution der Sprachn und Vernunft (Ewolucja języka i rozum) „jak wadliwe jest dzielenie ducha na dwoje, zewnętrzną połać języka i wewnętrzną — myślenia, gdy w rze­czywistości są to dwa aspekty jednego i tego samego”. Wśród humanistów pokrewne opinie wyraził jedynie austriacki uczony, praktykujący na wolnej stopie, dr R. Decker.Nikt nie zaprzeczy, że różnicując się w wyższym stopniu myślenie pojęciowe i mowa wpływały wza­jem na siebie. Samoobserwacja poucza chociażby, że przy trudnych procesach myślowych uciekamy się do pomocy sformułowań słownych, niechby tylko jako środka mnemotechnicznego, podobnie jak rachując używamy ołówka i papieru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

STRUKTURY MYŚLENIA LOGICZNEGO

Struktury myślenia lo­gicznego były bez wątpienia dane już przed językiem wyposażonym w składnię, ale tak samo nie ma wątpli­wości, że nigdy nie osiągnęłyby one współczesnego po­ziomu zróżnicowania, gdyby nie doszło do takiego wła­śnie oddziaływania wzajemnego myślenia i mówienia.Poza porównywaniem pokrewnych, tzn. pochodzących od tych samych przodków, form etolog ma jesz­cze do dyspozycji inny środek, aby odróżnić osobni­czo wyuczone, przekazane wzorce zachowań od wy­tworzonych filogenetycznie, wrodzonych: zwierzę do­świadczalne hoduje się od urodzenia lub wyklucia z jajka w warunkach sztucznych, pozbawiając je celo­wo określonych możliwości zdobywania informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

NIEDOPUSZCZALNY EKSPERYMENT

Z człowiekiem taki eksperyment jest z oczywistych względów niedopuszczalny, możliwe jest za to wyko­rzystanie okrutnego „eksperymentu” odcięcia od do­świadczenia, który natura aranżuje z dziećmi głuchy­mi i ślepymi od urodzenia. I. Eibl-Eibesfeldt filmował i analizował ruchy ekspresyjne tych nieszczęśliwych dzieci, stosując tę samą metodykę i stawiając sobie te same pytania, co w swoich badaniach kultur. Rezultat był równie prosty jak wymowny: właśnie te ruchy ekspresyjne, które w badaniach porównawczych oka­zały się identyczne u ludzi najrozmaitszych kultur, niemal bez wyjątku występowały w ten sam sposób również u głuchych i ślepych od urodzenia. Upada więc teoria, której i dziś jeszcze broni z uporem wielu antropologów, jakoby wyłącznie tradycja kulturowa określała wszelkie społeczne i służące komunikacji za­chowania człowieka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

W WARUNKACH NORMALNYCH

Chomsky’emu i językoznawcom z jego szkoły, któ­rzy poszli, jak już zaznaczono, tą samą w zasadzie drogą, co Eibl-Eibesfeldt, wyabstrahowując prawa pa­nujące we wszystkich kulturach ludzkich, uclało się w rezultacie wykazać genetyczne zaprogramowanie ru­chów ekspresyjnych. Zarówno hipotezom etologa lu­dzi, jak i językoznawcy mocnego wsparcia dostarczają rezultaty, które przynoszą studia nad ontogenezą, zwłaszcza jeżeli są prowadzone w warunkach uniemożliwiających nabywanie doświadczenia. Już kiedy dziecko uczy się mówić w warunkach normalnych, jasne jest, że nie powtarza ono słów i zdań jak papuga, lecz z góry dysponuje określonymi i regułami budowy zdań. Dziecko, jak to trafnie powie- ; dział kiedyś Otto Koehler, nie uczy się właściwie mówić, uczy się tylko wyrazów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

BADANIA NAD DZIEĆMI

Badania nad dziećmi głu­chymi i ślepymi od urodzenia rzadko wnoszą coś war­tościowego do analizy wrodzonych struktur myślenia i mowy, to zaś oczywiście dlatego, że nader rzadko się zdarza, by jakieś ośrodkowe uszkodzenie wyłączyło całkowicie zmysły wzroku i słuchu, nie naruszając za­razem mózgu jako całości w sposób wydatnie utrud­niający myślenie logiczne. Wszelako znany nam jest jeden wyjątkowy przypa­dek, którego niesłychana zaiste wartość poznawcza bywa dziś często niedoceniana, ponieważ głupia moda w nauce nie pozwala uznać za prawowite źródło po­znania naukowego obserwacji jednorazowych, nie dających się ani „reprodukować”, ani wykorzystać statystycznie. Mowa o skromnym opisie, w którym Anna M. Sullivan przedstawiła, jak rozwijała się du­chowo jej głuchoniema i ślepa uczennica, Helena Kel­ler.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

WARTOŚĆ DOKUMENTU

Wartości tego dokumentu nie sposób właściwie przecenić. Polega ona na tym, że szczęśliwym, niepo­wtarzalnym trafem nauczycielka z Bożej łaski, i zara­zem znakomita obserwatorka, uczyła w tym przypad­ku, śledząc jego postępy, dziecko wyjątkowo uzdolnio­ne, wręcz niemal genialne, które natura poddała okrut­nemu eksperymentowi totalnego odcięcia od doświad­czenia w obu najważniejszych dziedzinach zmysłów.Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w kręgu psy­chologów i etologów nie zapoznano się powszechniej i nie rozsławiono w większym stopniu bogactwa rezul­tatów, jakie przynosi to niepowtarzalne źródło wiedzy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.