Kategoria: Człowiek jako nauczyciel

W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

W poszczególnych przypadkach ścisłe rozgraniczenie przedmiotu owych dwu rodzajów odpowiedzialności rzadko kiedy jest możliwe. Za co jest odpowiedzialny uczeń, jeśli chodzi o rezultaty jego działania (w dalszym ciągu nie myślimy o odpowiedzialności prawnej), a za co ponoszą odpowiedzialność rodzice owego ucznia bądź nauczyciele? Niemal zawsze chodzi o dwojakie uwarunkowanie postępowania jednostki: wewnętrzne (podmiotowe) i zewnętrzne (sytuacyjne), w któ­rych istotną rolę odgrywają rzeczywiste i możliwe wpływy innych ludzi. Stąd i dwojaka odpowiedzialność jest powszechna. Zmienny natomiast bywa stosunek zakresu obydwu rodzajów odpowiedzialno­ści. W pewnym stopniu zależy on od dziedziny, jakiej dotyczy odpowiedzialność. Ogólnie zaś z dojrzewaniem jednostki wzrasta udział jej własnej odpowiedzialności za to, co czyni i kim się staje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

ODDZIAŁYWANIE JEDNOSTKI

Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za innych ludzi, to zwróćmy uwagę, że za co innego odpowiadają rodzice, za co innego nauczyciel. Różnice w zakresie ich odpowiedzialności wynikają z od­mienności ról, jakie osoby te pełnią w życiu. Dzieje się tak również wtedy, gdy przedmiotem ich oddziaływań są te same jednostki bądź grupy.To, za co ponosimy odpowiedzialność, jeśli chodzi o innych ludzi, zależy od pełnionych ról. Niektóre z nich są sprzężone z wykonywa­nym zawodem (za co innego ponosi odpowiedzialność, nawet w od­niesieniu do tego samego człowieka, lekarz, za co innego — nauczy­ciel), inne — z zajmowanym stanowiskiem (za co innego odpowiada dyrektor szkoły, za co innego — wychowawca klasy), jeszcze inne z aktualnie pełnioną funkcją, która nie musi mieć związku z zawodem bądź stanowiskiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

SPOŁECZNE ZRÓŻNICOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pewne role są względnie stałe, inne —jedynie okresowe; bywają takie, które trwają tylko chwilę. Niektóre role w dużej mierze są wyznaczane sytuacyjnie. Zdarza się coś (w domu, szkole, miejscu pracy, na ulicy), co wpływa na nasze za­chowanie, a ono ma daleko idące konsekwencje dla innych: ponosimy odpowiedzialność za owe następstwa.Każdy człowiek pełni jakieś role względnie stałe, wyznaczone sytuacją rodzinną, okresem rozwojowym, w jakim się znajduje, zawodem (np. rola syna, córki, brata, siostry, rola ucznia, role małżeńskie, role rodzicielskie, a także rola lekarza, nauczyciela, maszynisty kolejowego), ponadto — zależnie od okoliczności — roz­maite role zmienne (przygodnego informatora, przewodnika, opieku­na, ratownika, obrońcy itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

PODZIAŁ RÓL

Zwróćmy uwagę, że niekiedy ludzie są skłonni angażować się znacznie w działalność związaną z takimi przygodnymi rolami i że czasem, jeśli chodzi o konsekwencje, działalność ta okazuje się bardzo ważna. Na przykład ktoś z reguły podejmuje się natychmiastowej opieki nad małym dzieckiem zagubio­nym na ulicy. Czyni to bezinteresownie, nierzadko nawet wówczas, gdy zajęty jest czymś innym, związanym ze stale pełnioną rolą innego rodzaju. Dzieje się tak dlatego, że — choć nie przyczynił się do zaginięcia dziecka — czuje się odpowiedzialny za dalsze jego losy w zaistniałej sytuacji i sprawę traktuje jako nie cierpiącą zwłoki Odpowiedzialność taką wykazują nie tylko ludzie dorośli; są znane liczne fakty podejmowania tego rodzaju przygodnych ról przez młodziez, a nawet dzieci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

WYNOSZENIE ZACHOWAŃ Z DOMU

Jeśli mówimy o społecznym zróżnicowaniu odpowiedzialności to mamy na uwadze przede wszystkim role stałe. Stwierdziliśmy, że’ za dzieci odpowiadają zarówno rodzice, jak i nauczyciele, a zróżnicowa­ny zakres ich odpowiedzialności wynika z odmiennych ról W czym wyrażają się różnice?Ogólnie można by powiedzieć, że za to, co dzieje się w domu ponoszą odpowiedzialność rodzice, za to zaś, co dzieje się w szkole nauczyciele. Jest to jednak rozgraniczenie bardzo powierzchowne i uproszczone, ponadto dom i szkoła to nie jedyne tereny działania dzieci. Zachowanie młodego (i nie tylko młodego) człowieka – nieza­leżnie od miejsca, w jakim występuje — w dużym stopniu jest wyznaczone tym, kim on jest jako podmiot i kim się staje. Na to zaś wpływają (mogą i powinni — z racji pełnionych ról — wpływać) zarowno rodzice, jak i nauczyciele.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Łatwiej rozgraniczyć odpowiedzia­lność innych osob, np. nauczyciela i lekarza pracującego w szkole Próbując określić różnice, można by również powiedzieć, że rodzice w większej mierze angażują się zazwyczaj w kształtowanie osobowosci młodego człowieka, nauczyciel zaś troszczy się głównie o  wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności związane z pro­gramem realizowanym w szkole. Tak jest niewątpliwie. Powstaje jednak pytanie o ów program.Co jest (co powinno być) celem oddziaływania nauczyciela?To ze nauczyciel realizuje w szkole program, dzięki któremu uczeń zyskuje wiadomości i umiejętności, wydaje się oczywiste. Czym jednak ow program jest i w jakim celu nauczyciel go realizuje? Co czyni i za co ponosi odpowiedzialność?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.