BEZ LIKU NORM

Ogólnoludzkie, jak to pokazał Eibl-Eibesfeldt, for­my ekspresji oraz również wrodzone struktury myśle­nia i mowy, opisane powyżej, są jedynie dwoma przy­kładami wzorców zachowania, których program został przez nasz gatunek wypracowany w toku filogenezy i przechowany w genomie. Należy przypuszczać, że jest jeszcze bez liku norm zachowania, których doty­czy to samo. Jak zaznaczyłem, już Karol Darwin do­mniemywał, że większość uczuć i afektów — angiel­skie słowo emotion oznacza zakres pojęciowy obej­mujący sens obu terminów niemieckich Gejiihl Affekt — oraz przyporządkowane każdemu z nich sposoby zachowania są „instynktową”, tzn. genetycz­nie ustaloną własnością naszego gatunku. Wykazanie przez Eibla-Eibesfeldta, że na pewno tak się właśnie rzeczy mają z zewnętrznym wyrazem uczuć i afektów’, wydatnie zwiększa prawdopodobieństwo, iż słuszna jest też ogólniejsza hipoteza Darwina.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.